Scroll to top

Základné podmienky prenájmu stavebnej mechanizácie
a príslušenstva

Základné podmienky prenájmu stavebnej mechanizácie
a príslušenstva

I. Všeobecné podmienky prenájmu
1. Nájomca sa zaväzuje používať stavebnú mechanizáciu a príslušenstvo len na vlastné účely, t.j. nesmie ich v čase trvania zmluvy požičiavať inej organizácii alebo osobe. Ak túto povinnosť poruší, je prenajímateľ oprávnený od prenájmu odstúpiť a všetky náklady s tým spojené bude znášať nájomca.
2. Počas prenájmu nesmie nájomca poškodiť, odstrániť, zmazať alebo zakryť logo prenajímateľa, inak mu bude účtovaná pokuta 75 Eur.
3. Pri súčasnom prenájme viacerých strojov neakceptuje prenajímateľ zodpovednosť za prestoje ostatných strojov, zapríčinené vyradením jedného alebo viacerých prenajatých strojov z prevádzky.

II. Odovzdávanie a preberanie
1. Prenajímaná stavebná mechanizácia a príslušenstvo môže byť odovzdané do prenájmu len po podpísaní zmluvy o prenájme, odovzdávacieho protokolu a podmienok prenájmu.
2. Odovzdávanie a preberanie vykonáva preberací technik prenajímateľa za prítomnosti splnomocneného pracovníka nájomcu.
3. Vyjadrenie preberacieho technika o technickom stave pri odovzdávaní a preberaní je záväzné pre obidve strany. Nájomca toto potvrdí svojim podpisom.
4. Miestom odovzdávania a preberania sú priestory prenajímateľa, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.
5. Za vrátenie prenajatého stroja sa nepovažuje jeho odstavenie pred požičovňou alebo v priestoroch požičovne bez toho, aby došlo k riadnemu protokolárnemu prevzatiu prenajatej mechanizácie.

III. Preprava

1. Prepravu stavebnej mechanizácie a príslušenstva z požičovne a späť, ako aj presuny medzi staveniskami zabezpečuje nájomca na vlastné náklady, pokiaľ v zmluve o prenájme nie je dohodnuté inak.
2. Nájomca je povinný prepravovanú stavebnú mechanizáciu a príslušenstvo zabezpečiť tak, aby nedošlo k strate, poškodeniu alebo zničeniu.

IV. Práva a povinnosti nájomcu
1. Nájomca zodpovedá za to, že prenajatú stavebnú mechanizáciu a príslušenstvo používa v súlade s účelom, na ktorý je určená.
2. Nájomca zodpovedá za to, že prenajatá stavebná mechanizácia a príslušenstvo je prevádzkované odbornou obsluhou v zmysle návodu na obsluhu a údržbu, technických podmienok a platných noriem, predpisov a
zákonov na prevádzku.
3. Nájomca si zabezpečuje sám na svoje náklady:
– pohonné hmoty, resp. iný druh energie a mazadlá v zmysle technickej dokumentácie
– kvalifikovanú obsluhu
– technickú smennú údržbu
– revízie a kontroly ( pri nájme nad 30 dní ) pokiaľ nie je dojednané inak
– prepravu
– vedenie predpísanej dokumentácie o prevádzke
4. Nájomca zodpovedá za dodržiavanie používania predpísaných ochranných prostriedkov obsluhy a dodržiavanie príslušných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
5. Nájomca musí vykonávať potrebné účinné opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu prenajatého stavebného mechanizmu
a príslušenstva.
6. Nájomca je povinný umožniť kontrolným orgánom prenajímateľa prístup k prenajatej stavebnej mechanizácii a príslušenstvu za účelom vykonania kontroly. Nájomca má právo zúčastniť sa kontroly.
7. Nájomca je povinný priviesť na vyzvanie stavebnú mechanizáciu do priestorov požičovne na technické prehliadky a revízie, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Dovoz a odvoz hradí nájomca.

V. Práva a povinnosti prenajímateľa
1. Prenajímateľ má právo kontrolovať:
– odbornú spôsobilosť obsluhy
– dodržiavanie zásad na obsluhu a údržbu
– technický stav
– úplnosť a hodnovernosť vedenia záznamov o prevádzke.
2. Prenajímateľ oboznámi minimálne 7 dní pred vykonaním technickej prehliadky, revízie nájomcovi, že je povinný priviesť stavebnú mechanizáciu a príslušenstvo do priestorov požičovne, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

VI. Poškodenie, poruchy, havárie a s tým spojené sankcie
1. Nájomca musí ihneď oznámiť a písomne potvrdiť ( telefón, e-mail ) prenajímateľovi každú poruchu alebo haváriu na tel. čísle:
+421/905823635, e-mail: homola-zep@mail.telekom.sk. Oznámenie musí obsahovať miesto, kde sa stroj nachádza, termín vzniku závady ( hodina, deň ), kontaktnú osobu a telefónne číslo na ňu.
2. V prípade nejasnosti príčiny vyradenia stroja z prevádzky z titulu poškodenia, poruchy alebo havárie preskúma okolnosti a mieru zavinenia preberací technik prenajímateľa, IBP alebo poisťovne. V sporných prípadoch objedná prenajímateľ vyhotovenie znaleckého posudku. Na základe zistených skutočností vyhotovia zainteresované strany zápis. Prenajímateľ až do skončenia sporu neprevezme stavebný mechanizmus, takže nájomca je povinný hradiť nájomné, pokiaľ nebude dojednané inak.
3. V prípade poškodenia, poruchy alebo havárie prenajatého stavebného mechanizmu a príslušenstva, ktoré bolo zavinené nájomcom, tento hradí všetky náklady vzniknuté z odstránenia závady.
4. Pri väčších poškodeniach, poruchách a haváriách prenajatých stavebných mechanizmov a príslušenstva, ktoré boli zavinené nájomcom, tento hradí všetky náklady vzniknuté z odstránenia závady a zároveň hradí ušlé nájomné prenajímateľovi počas celej doby opravy, pokiaľ nebolo dojednané inak.
5. Za oneskorené vrátenie stavebnej mechanizácie a zariadenia bude prenajímateľ účtovať nájomcovi plné nájomné za každý deň omeškania. Zároveň mu bude prenajímateľ účtovať všetky náklady, ktoré z tohto dôvodu vznikli, zanedbanie údržby, prehliadok a revízii.
6. Za zanedbanie dennej údržby ( pri kontrole ) bude nájomca hradiť všetky náklady vzniknuté z tohto dôvodu.
7. Za poškodenie, poruchu, haváriu alebo odcudzenie, ktoré z viny nájomcu vyradí úplne zariadenie z prevádzky, bude prenajímateľ požadovať zakúpenie druhého zariadenia, alebo zaplatenie nákladov spojených so zakúpením. Zároveň bude hradiť dohodnuté nájomné až do doby, kedy bude k dispozícii nové zariadenie, pokiaľ nie je dojednané inak.
8. Za nedodržanie termínu technických prehliadok a revízii bude nájomca hradiť
všetky vzniknuté náklady s tým spojené.
9. Za stratu dokumentácie ( preberací protokol, návod na obsluhu a údržbu, kniha stroja ) bude prenajímateľ účtovať 10 Eur za každú jednotlivú dokumentáciu, v prípade straty ŠPZ, TP, TK, EK celkové náklady spojené s vydaním nových dokladov.
10. Nájomca musí uhradiť všetky nároky uplatňované proti prenajímateľovi
za škody na osobách a majetku, ktoré boli zavinené prenajatou stavebnou mechanizáciou a príslušenstva v dobe prenájmu.
11. Nájomca nesmie na prenajatej stavebnej mechanizácii a príslušenstve
robiť akékoľvek zásahy, úpravy, bez súhlasu prenajímateľa, okrem prípadov na zabránenie havárie, úrazu, živelnej pohromy.

VII. Iné ustanovenia
1. Pri dlhodobom prenájme sa nájomné účtuje za každý deň, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
2. Nájomné sa účtuje za sviatky, soboty a nedele, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
3. Pri oprave stroja u zákazníka sa nájomné za príslušný deň neúčtuje, pokiaľ čistý čas opravy presiahol 4 hodiny.
4. Pri technických prehliadkach a revíziách sa nájomné za príslušný deň neúčtuje, pokiaľ čistý čas prehliadky alebo revízie presiahol 4 hodiny.
5. Pri prestojoch zapríčinených zlými poveternostnými podmienkami alebo pri  nedostatočnom využívaní stavebnej mechanizácie sa neposkytuje zľava za prenájom, pokiaľ zmluvne nebolo dohodnuté inak.
6. V prípade hrubého porušenia podmienok prenájmu alebo zmluvy o prenájme je prenajímateľ oprávnený okamžite vypovedať zmluvu o prenájme a žiadať o vrátenie prenajatého stavebného mechanizmu a príslušenstva.
7. Ak počas platnosti zmluvy o prenájme dôjde k nedorozumeniu pri výklade jednotlivých článkov zmluvy a základných podmienok prenájmu, budú sporné otázky riešené medzi prenajímateľom a nájomcom formou obchodného súdu. Tieto upravené podmienky prenájmu stavebnej mechanizácie a príslušenstva nadobúdajú platnosť 1.1.2014

V Prievidzi dňa……………………..

Nájomca:
čitateľné meno a priezvisko nájomcu
…………………………………………………………………………..
( pečiatka a podpis nájomcu )
V Prievidzi dňa……………………..
Prenajímateľ:
Ing. Richard Homola –Z.E.P.
……………………………………………………………………………
( pečiatka a podpis prenajímateľa )